Wij willen onze leerlingen aan de hand nemen en voorleven hoe je kunt groeien in een persoonlijke relatie met God, met elkaar en met de omgeving.

Wij geloven in goed onderwijs. Daarom blijven onze leerkrachten zich voortdurend ontwikkelen.

Wij zien het als onze eerste opdracht om leerlingen de basis mee te geven: kennis en vaardigheden op het gebied van rekenen, taal, spelling, wereldoriëntatie, natuur & techniek. Daarnaast willen we onze leerlingen uitdagen, steunen en stimuleren om hun talenten te ontdekken, datgene wat hen uniek maakt, waarin zij aan anderen mogen laten zien wie God is. Dit doen we door een breed aanbod te realiseren in samenwerking met externe partners. Muziek, kunst en cultuur krijgen ruime aandacht.

Ons onderwijs is actueel en uitdagend. In de onderbouw worden ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden op basis van leerlijnen. In de midden- en bovenbouw maken we gebruik van moderne methodes ondersteund door gebruik van Snappet-tablets. We denken vanuit doelen en ontwerpen ons onderwijs passend bij de onderwijsbehoefte van de groep.

We verantwoorden ons graag over de kwaliteit van ons onderwijs. Tweemaal per jaar doen we dat intern door in het team onze groepsresultaten aan elkaar te presenteren. We evalueren de doelen die we ons gesteld hebben en bespreken voorbeelden van ‘good practice’. Onze externe verantwoording vindt o.a. plaats in de IKC ouderraad: we bespreken de school- en groepsresultaten en evalueren onze plannen. Op deze manier blijven we zelf ook voortdurend leren.

Onze visie op leren hebben we als volgt geformuleerd:

Kinderen ontwikkelen zich in een veilige omgeving

Kinderen hebben talenten, wij mogen ze helpen die te ontdekken

Kinderen hebben een natuurlijke behoefte aan leren en ontwikkelen

Kinderen leren in situaties waarin ze ruimte krijgen om te falen en succes te ervaren

Kinderen leren in relatie, tot ons en tot elkaar

Kinderen ontwikkelen zich door zelf te doen, door te ervaren

Kinderen leren in een uitdagende leeromgeving

Ons onderwijs maakt deel uit van de scholen van Florion voor geloofwaardig onderwijs. 

Folder Florion stelt zich voor